Mode 1
(1.000)
Mode 2
(0.784)
Mode 3
(0.557)
Mode 4
(0.436)
Mode 5
(0.410)
Mode 6
(0.352)
Mode 7
(0.342)
Mode 8
(0.300)
Mode 9
(0.279)
Mode 10
(0.259)
Modes 1-10 Modes 11-20