Mode 1
(1.000)
Mode 2
(0.900)
Mode 3
(0.603)
Mode 4
(0.533)
Mode 5
(0.524)
Mode 6
(0.522)
Mode 7
(0.479)
Mode 8
(0.464)
Mode 9
(0.443)
Mode 10
(0.442)
Modes 1-10 Modes 11-20