Mode 1
(1.000)
Mode 2
(0.886)
Mode 3
(0.438)
Mode 4
(0.402)
Mode 5
(0.382)
Mode 6
(0.345)
Mode 7
(0.341)
Mode 8
(0.340)
Mode 9
(0.302)
Mode 10
(0.298)
Modes 1-10 Modes 11-20