Mode 1
(1.000)
Mode 2
(0.789)
Mode 3
(0.530)
Mode 4
(0.461)
Mode 5
(0.418)
Mode 6
(0.360)
Mode 7
(0.350)
Mode 8
(0.336)
Mode 9
(0.294)
Mode 10
(0.284)
Modes 1-10 Modes 11-20