Mode 1
(1.000)
Mode 2
(0.780)
Mode 3
(0.535)
Mode 4
(0.467)
Mode 5
(0.420)
Mode 6
(0.370)
Mode 7
(0.360)
Mode 8
(0.346)
Mode 9
(0.293)
Mode 10
(0.289)
Modes 1-10 Modes 11-20