Mode 1
(1.000)
Mode 2
(0.785)
Mode 3
(0.531)
Mode 4
(0.486)
Mode 5
(0.423)
Mode 6
(0.370)
Mode 7
(0.349)
Mode 8
(0.301)
Mode 9
(0.296)
Mode 10
(0.269)
Modes 1-10 Modes 11-20